Mål

Målet er å føre tilsyn med at aktiviteten utføres i tråd med relevante krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfull samordning av beslutningskriterier for lasteoperasjoner på Draugen
  • Manglende dokumentasjon av vedlikehold for Ex-utstyr

Hva skjer videre?

OKEA har fått frist til 30. oktober 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.