Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Neptune Energy - Gjøa - Styring av beredskap

Vi har ført tilsyn med Neptune Energy (Neptune) rettet mot deres styring av beredskap på Gjøa.

Publisert: 14. mai 2019
  • Beredskap

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 13. til 21. mars 2019.

Mål

Målet med denne tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsen i Neptunes styring av beredskapen på Gjøa. Vi ville også føre tilsyn med hvilke prosesser Neptune har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse var kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen for å sikre en robust beredskap på Gjøa.

Vi skulle også føre tilsyn med at system for kontinuerlig forbedring var implementert og at partssamarbeidet blir ivaretatt.

Resultat

I dette tilsynet identifiserte vi tre avvik fra regelverket og to forbedringspunkt.

Avvikene omfatter:

  • Merking av alternativ rømnings-/evakueringsvei
  • Skilting og merking av evakueringsveier
  • Bemanning av førstehjelpslag

Forbedringspunktene gjelder:

Merking av livbåter

Trening og øvelse i bruk av personellbasket

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 21. mai 2019.

Alternativ rømnings-/evakueringsvei ikke merket

Beskrivelse

Evakueringsveier var ikke utformet slik at evakuering kan foregå på en enkel, hurtig og trygg måte.

Begrunnelse

Permanent plassert hinder (stålbjelke) ble observert i evakueringsvei som går gjennom lastedekk i «Future»-området. Alternativ evakueringsvei var ikke tilstrekkelig merket eller skiltet da angjeldende skilt hang med baksiden ut, delvis løsnet, og alternativ rute var vanskelig å finne.

I tillegg var planlagt alternativ evakueringsvei lite egnet siden den hadde hindringer i høyden, og at transport av båre ville vært svært vanskelig å gjennomføre på grunn av områdets utforming.

Hjemmel

Mangler ved skilting og merking av evakueringsveier

Beskrivelse

Mangler ved skilting og merking av evakueringsveier.

Begrunnelse

Under befaring på innretningen ble det observert at:

  • det var mangler ved skilting til livbåter
  • det var mangler ved merking og maling av evakueringsveier
  • nedfellbart rekkverk på helikopterdekk hadde slitt og dårlig synlig sebra-merking
  • innvendig trappehus ikke var skiltet riktig for anvisning til livbåt i 3. etasje siden denne pekte ned til etasjen under
  • det ikke var brukt retningspiler/-skilt til redningsutstyr og evakueringsveier langs gulvlist i det innvendige trappehuset.

Hjemmel

Mangelfull bemanning av førstehjelpslaget

Beskrivelse

Førstehjelpslaget var mangelfullt bemannet.

Begrunnelse

Det fremkom under intervjuer og ved dokumentgjennomgang om bord at førstehjelpslaget var bemannet med en sykepleier og fem førstehjelpere. Dette er ikke i tråd med Fylkesmannens fortolkning av regelverkskravet i brev til Ptil av 21.12.2016 om samme tema, hvor det fremgår at det bør være minimum seks førstehjelpere i tillegg til sykepleier for håndtering av den dimensjonerende hendelsen Helikopterulykke.

Hjemmel

Velg forbedringspunkt

Feilmerking av livbåter

Beskrivelse

Livbåtene var merket med feil operatørselskap.

Begrunnelse

Livbåtene om bord på Gjøa var ikke merket med navnet til dagens operatør av innretningen.

Hjemmel

Manglende trening og øvelse i bruk av personellbasket (Frog)

Beskrivelse

Det kunne ikke dokumenteres systematisk trening eller opplæring i bruk av personellbasket (Frog).

Begrunnelse

Innretningen disponerer en personellbasket som er planlagt brukt til overføring av personell mellom innretningen og fartøy. Det kunne ikke dokumenteres at personell som skal betjene denne har blitt gitt nødvendig trening og opplæring, eller at det trenes eller øves regelmessig i bruk av denne.

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77