Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Neptune Energy - Fenja - Prosjektering og fabrikasjon av fleksible stigerør

Vi har ført tilsyn med Neptune Energy Norge (Neptune) og deres oppfølging av stigerørsleveransen til Fenjafeltet.

Publisert: 6. mai 2019
  • Konstruksjonssikkerhet

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 4. april 2019.

Bakgrunn

Neptune er operatør for Fenjafeltet, som nå er under utbygging i Norskehavet. Fenja skal kobles opp mot Njord, og Equinor er prosjektansvarlig for leveransen av stigerørene og Neptune for rørledninger og statiske overføringsrørledninger (jumpere). Tilsynet var rettet mot Neptunes håndtering av totalprosjektet, grensesnitt og oppfølging og påseplikt i forbindelse med stigerørsleveransen.

Mål

Målet med aktiviteten var å se til at Neptune har etablert et system for å følge opp leveransen av fleksible rørledninger til Fenja og hvordan de ivaretar helheten i utbyggingsprosjektet. Videre var det et mål å se hvordan selskapet sikrer at leveransen er i henhold til selskapskrav og krav i regelverket.

Resultat

I tilsynet ble det observert forbedringspunkt innenfor følgende to områder:

  • Oppfølging av avvik i styringssystem
  • Tekniske krav til fleksible rørledninger

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune gi oss sin vurdering av de forebedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 15. juni 2019

Velg forbedringspunkt

Oppfølging av avvik i styringssystem

Beskrivelse

Mangler ved oppfølging av avvik i styringssystem.

Begrunnelse

Det ble gjennom presentasjoner og samtaler informert at Fenjaprosjektet har videreført VNG sitt styringssystem for prosjektgjennomføring. VNG ble kjøpt av Neptune i 2018. Vi ble fortalt at det var gjort vurderinger som konkluderte med at det på nåværende tidspunkt er mer formålstjenlig å fortsette inntil videre med VNG sitt styringssystem fremfor å skifte til Neptune sitt felles styringssystem. Dette er håndtert gjennom et midlertidig internt avvik (Synergi sak 6722). Vi ble videre fortalt at det blir jobbet med å integrere de eksisterende styringssystemene til ett. Ved en verifikasjon av nevnte avvik ble det påvist at det per nå ikke var gjort noen risikovurderinger knyttet til å gå videre med VNG-systemet, samt at ansvarlige for avviket ikke var inkludert i oppfølgings-rutinen i styringssystemet, og at det heller ikke er satt noen dato for når de to styrings-systemene skal være integrert.

Hjemmel

Tekniske krav til fleksible rørledninger

Beskrivelse

Manglende vurdering av laster og krav til materialer på de fleksible rørledningene for utforming av tekniske krav.

Begrunnelse

Equinor er prosjektansvarlig for leveransen av stigerør og Neptune er ansvarlig for rørledninger og fleksible jumpere i Fenjaprosjektet. Neptune er operatør for Fenja og vil ha et ansvar for å sikre integritet og samsvar mellom de ulike delene av systemet. Vi fikk før gjennomføringen av tilsynet oversendt dokumentasjon som viste hvilke krav som gjelder for de fleksible stigerørene. Et sentralt dokument her er Equinor sitt spesifikke kravdokument TR3051. Vi etterspurte om Neptune hadde gjort noen vurderinger av kravene i TR3051 og for de fleksible stigerørene opp mot de statisk fleksible jumperene. Det ble bekreftet at Neptune ikke hadde gjort noen slike vurderinger.

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77