Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Neptunes styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning er i samsvar med regelverkets krav.
 
Vi ønsket å se nærmere på hvordan Neptune styrer risiko i forbindelse med benzeneksponering, støyeksponering og eksponering for faktorer som bidrar til økt risiko for muskel- og skjelettplager. Tilsynet omfattet også styring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø på Gjøa.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Manglende samlet vurdering av arbeidsmiljørisiko
  • Styring av risiko knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Helserisiko ved benzeneksponering
  • Hørselskadelig støy
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Informasjon om og opplæring i psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Neptune har fått frist til 18. februar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.