Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere at Tjeldbergodden sine systemer var i samsvar med regelverket for styring av helserisiko i arbeidsmiljøet for egen og entreprenørers ansatte på anlegget samt arbeidstakermedvirkning.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Samlet oversikt over helserisiko i arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljø i kontrollrom
  • Oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Styring av risiko for muskel- og skjelettplager
  • Roller, ansvar og kompetanse
  • Arbeidsmiljøutvalg
  • Vernetjenesten

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 25. november 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.