I perioden 19. til 22. november 2018 førte vi tilsyn med styring av helse, miljø og sikkerhet i grensesnittet mellom Equinor, vedlikehold- og modifikasjonsentreprenøren Wood og ISO- leverandør Bilfinger. Vi fulgte opp en utvalgt modifikasjons- og vedlikeholdskampanje og vurderte hvordan operatør, V&M-entreprenør og ISO-entreprenør, ut fra deres roller og ansvar, styrte arbeidsmiljørisiko og storulykkerisiko i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet. Vi la særlig vekt på å følge opp om kampanjeorganiseringen av modifikasjons- og vedlikeholdsarbeidet fikk utilsiktede negative HMS-konsekvenser

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at:

  • Equinor, V&M og ISO-entreprenørene styrer storulykke- og arbeidsmiljørisiko, gitt endrede rammebetingelser i kontrakt
  • Kostnadsbesparelser/endringsprosesser ikke får utilsiktede negative HMS-konsekvenser
  • Kravet om kontinuerlig forbedring ivaretas
  • Arbeidstakermedvirkning er reell og gis oppmerksomhet, det vil si at det legges til rette for verne- og AMU-arbeid hos aktørene under endrede rammebetingelser

Resultat

Det ble identifisert ett avvik i tilsynet:

  • Det var mangelfull styring av arbeidsmiljørisiko for Wood-personell inkludert innleide arbeidstakere

Det ble identifisert fire forbedringspunkt:

  • Equinor hadde ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp at det var et fullt forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå i forbindelse med modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid på Snorre A
  • Ansvarsfordelingen mellom Equinor og Wood med henhold til oppfølging av arbeidsmiljørisiko var ikke klart og entydig definert
  • Det ble identifisert forbedringspotensialer knyttet til formidling av nødvendig informasjon til relevante brukere
  • Mangler ved evakueringsvei som kan vanskeligjøre evakuering på en enkel, hurtig og trygg måte

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gjøre rede for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om en vurdering av forbedringspunktene som vi observerte.

Fristen for tilbakemelding er satt til 15. oktober 2019.