I perioden 4.-5. oktober 2018 førte vi tilsyn med drift, vedlikehold og barrierer på undervannsanlegget på Norne. Tilsynet var også rettet mot levetidsvurderingene som er gjort i forbindelse med Equinors søknad om forlenget levetid av Norne.

Mål

Målet med tilsynet var å få beskrevet utfordringer knyttet til barrierer, tilstandskontroll og drift av undervannsanlegg på Norne, samt hvordan disse følges opp. Vi ønsket også å se hva som legges til grunn ved utvidelse av levetiden for dette utstyret.

Tilsynet var rettet mot undervannsanlegg på Norne, der vi i hovedsak så på havbunnsrammene med tilhørende manifolder og juletrær.

Følgende tema ble belyst:

  • Organisering av levetidsstudien
  • Tilgjengelighet av og kvalitet på dokumentasjonen
  • Systemgjennomgang og identifisering av degraderingsmekanismer
  • Statistikk, erfaring og sannsynlige feilmodi for relevante komponenter
  • Gjennomgang av historiske operasjonelle data og etablering av restlevetid for komponenter
  • Avvik fra designkriterier
  • Identifisering av risiko
  • Kvalitetskontroll av funn og anbefalinger
  • Drift og vedlikehold av undervannsanleggene
  • Oversikt over status på barrierer tilknyttet undervannsanleggene

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik knyttet til etterlevelse av interne krav og tre forbedringspunkter knyttet til vedlikehold av undervannsanleggene, prosedyre for testing av brønnventiler og nedstengning av havbunnsbrønner.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen januar 2019 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om deres vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.