Mål

Målet med aktiviteten var å vurdere om Equinor ved ombyggingen av Njord B oppfyller regelverkets krav til utforming innenfor arbeidsmiljø og materialhåndtering. Videre var det et mål å vurdere i hvilken grad selskapet utnytter muligheten for forbedringer mens innretningen blir oppgradert og å følge opp tiltak og forbedringer som ble presentert for oss i tilsynet
tidligere i år.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Utforming av sjakt for materialhåndtering
  • Luker kunne ikke opereres på en forsvarlig måte

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Transportveier ikke forsvarlig utformet
  • Kranbom og arbeid med å skjære om kranen fra krok til storblokk
  • Støy og benzeneksponering i VOC-enheten

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 5. februar 2020 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.