Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Equinor - Mongstad - Vedlikehold

I perioden 12. -14. mars 2019 førte vi tilsyn med Equinor og deres styring av vedlikehold på Mongstad.

Publisert: 29. april 2019
 • Vedlikeholdsstyring

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av det og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Vi ønsket også å se om arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Strategi for vedlikeholdsstyring
 • Planlegging av vedlikehold

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Oppfølging av vedlikeholdsprogram, klassifisering av utstyr og tildeling av vedlikeholdskonsepter
 • Oppfølging av interne krav

Equinor har fått frist til 29. mai 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Manglende strategi for vedlikeholdsstyring

Beskrivelse

Selskapet hadde ikke fastsatt og videreutviklet strategier for vedlikeholdsstyringen for å forbedre helse, miljø og sikkerhet.

Begrunnelse

Selskapet kunne ikke legge fram vedlikeholdsstrategien for landanlegget. Vi ble fortalt at det var påbegynt arbeid i MMP PM for å etablere en vedlikeholdsstrategi for Equinors land­anlegg som også skal gjelde for Mongstad.

Tilsynet viste at mye av det utførte og ikke utførte vedlikeholdet var basert på funn (uforutsatt arbeid). Inten­sjonen med vedlikehold er å forebygge fare og ulykkessituasjoner gjennom å sikre at svikt­modi som er under utvikling, blir identifisert og korrigert, og ikke vente til de er inntrådt.

Vi forstod at det var et definert mål for vedlikeholdsstyringen å være i «grønn sone», men det var ikke definert hvordan dette skulle oppnås. Strategien manglet.

Den manglende vedlikeholdsstrategien på Mongstad kunne resultere i (jf. begrunnelsen under 5.1.2) et stort omfang av korrigerende vedlikehold og et stort etterslep for forebyggende vedlikehold.

Hjemmel

Mangelfull planlegging av vedlikehold

Beskrivelse

Selskapet sikrer ikke i stor nok grad at viktige bidragsytere til risiko holdes under kon­troll, både enkeltvis og samlet.

Begrunnelse

Equinor Mongstad har en omfattende portefølje av både korrigerende vedlikehold og etterslep for forebyggende vedlikehold. Vi registrerer også at det er etablert målsetting om å være i «grønn sone» men selskapet kunne ikke gjøre rede for hvordan og hva som skulle til for at selskapet skal nå sine mål.

 

Equinors presentasjon og vår verifisering i SAP og Power Bi viste følgende:

 • Den totale korrigerende vedlikeholdsporteføljen var omfattende med 3716 arbeidsordrer og til sammen 297 570 timer (hvor cirka to tredeler av timene var estimert ved bruk av gjennomsnitt). Vi ble fortalt at denne andelen ikke var timesatt, men risikovurdert. Vår vurdering er at dette likevel representerer en usikkerhet med hensyn til arbeidsbelastning og omfang.
 • Det interne kravet på Mongstad var at det ugjorte korrigerende vedlikeholdet i porte­føljen skulle ligge mellom 51 535 og 81 519 timer, innenfor den såkalte «grønne sonen».
 • Equinor opplyste at cirka to tredeler av den korrigerende porteføljen var basert på funn. Våre verifiseringer i vedlikeholdssystemet bekreftet dette.
 • Presentasjonen viste også at etterslepet for forebyggende vedlikehold var cirka 40 000 timer.

Den mangelfulle samlende risikovurderingen av det ugjorte vedlikeholdet og usikkerheten dette kan representere for sikkerhet, er alvorlig. Planleggingen skal ta hensyn til statusen for viktige bidragsytere til risiko og til endringen i risiko som går fram av risikoindikatorene.

Hjemmel

Bedre oppfølging av vedlikeholdsprogram, klassifisering av utstyr og tildeling av vedlikeholdskonsepter

Beskrivelse

Selskapet synes ikke ha sikret i stor nok grad at alt utstyr er omfattet av klassifisering, vedlikeholdskon­septer og vedlikeholdsprogram slik at de krevde funksjonene ivaretas i alle faser av levetiden.

Begrunnelse

Verifiseringen vår ved stikkprøver i vedlikeholdssystemet viste at noe av det HMS-kritiske utstyret manglet klassifisering, vedlikeholdskonsepter og vedlikeholdsprogram.

Verifiseringen viste at

 • av 1452 røykdetektorer manglet 133 både vedlikeholdsprogram og vedlike­holdskonsept (Equinors krav til vedlikehold av denne utstyrstypen)
 • av 227 flammespalter/gnistfangere manglet 27 både vedlikeholdsprogram og vedlikeholdskonsept. Fire var klassifisert med høy kritikalitet, noen hadde lav og noen hadde medium kritikalitet. Utstyrstypen var heller ikke definert som «utvalgt sikkerhetskritisk utstyr»

Hjemmel

Bedre oppfølging av interne krav

Beskrivelse

Den ansvarlige synes ikke i stor nok grad følge opp at interne krav som konkretiserer krav i regelverket, bidrar til å nå målene for helse, miljø og sikkerhet.

Begrunnelse

Verifiseringen vår viste at det var flere arbeidsordrer som hadde endret frist for utførelse («required end date»). Det styrende dokumentet R-109597 Korrigerende arbeidsordre som ikke kan gjennomføres innen required-end date eller ønskes kansellert sier at søknad med begrunnelse for å endre datoen skal sendes til systemansvarlig for behandling.

Vi valgte ut seks arbeidsordrer som hadde høy prioritering og sjekket to av disse ordrene spesielt. Vi fant

 • en arbeidsordre (prioritering høy fordi det var Ex-utstyr) der fristen for utførelse var endret seks ganger uten særlig begrunnelse
 • en arbeidsordre (notifikasjon 45546245) der frist for utførelse var endret uten annen beskrivelse enn «lack of resources» (en standardformulering i vedlikeholdssystemet)

Vi ble fortalt at Equinor Mongstad var begynt med forbedringsarbeid på dette området.

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77