Tilsynet ble utført med bistand fra Luftfartstilsynet (Ltil) for verifikasjon av luftfartsfaglige emner relatert til operasjoner ved personelltransport og søk- og redning (SAR).

Mål

Målet med tilsynet er å verifisere om Equinor driver forsvarlig transport, at fare- og ulykkessituasjoner kan håndteres og at det er iverksatt og opprettholdes sikringstiltak, herunder en plan for å bidra til å hindre bevisste anslag mot virksomheten i tilknytning til Barentshavet.

Resultat

Det ble utarbeidet tre rapporter etter tilsynsaktiviteten:

1.       En fellesrapport for Luftfartstilsynet og Petroleumstilsynet (se vedlegg)
2.       Rapport om Ptils tilsyn med sikring, unntatt offentlighet, jfr Offentleglova § 24.3
3.       Rapport om forhold som gjelder mellom Luftfartstilsynet og helikopteroperatør

For fellesrapporten for LTil og Ptil ble det ikke identifisert noen avvik, men det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Verifikasjon av ytelseskrav for redning av personell fra sjø
  • Transport