Den 23. januar 2019 førte vi tilsyn med forutsetninger som ligger til grunn for områdeberedskap på Halten Nordland.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at forutsetninger som lå til grunn for vårt samtykkevedtak av 17. august 2017 om endring av områdeberedskap for Halten Nordland er fulgt opp i perioden etter at vårt vedtak ble fattet, og at det kan dokumenteres at forutsetninger og begrensninger som ligger til grunn for vedtaket er fulgt. 

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til forutsetninger i søknad om samtykke, samt ett forbedringspunkt knyttet til informasjon om krav og retningslinjer for bruk av SAR og Medevac.

Hva skjer nå?

Equinor har fått frist til 23. august 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.