Equinor har etablert flere HMS-systemer for å synliggjøre og sikre at en har oversikt over tilstanden og integriteten til innretningene. I perioden 13. til 16. mai 2019 førte vi tilsyn med Equinor deres bruk av disse systemene.

Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med at HMS-systemene som brukes for å ivareta sikker drift, benyttes i henhold til regelverkets krav. Hovedfokus i tilsynet var selskapets bruk av systemene TIMP, Synergi, SAP og A-10/Technical Condition Report, samt rutiner og praksis for varsling og melding av fare- og ulykkessituasjoner til oss. I tilsynet så vi også på om systemene ble benyttet på en enhetlig måte for de ulike innretningene og driftsområdene nord og sør.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert ett avvik og fire forbedringspunkter.

Avvik:

  • Oppfølging av barriereventil

Forbedringspunkter:

  • Håndtering av usikkerhet ved karaktersetting i TIMP
  • Svakheter ved kartlegging av tekniske barrierelementers evne til å utføre sin rolle i en ulykkessituasjon (overlevelse)
  • Mangelfull oppfølging av at etablert styringssystem innen risikostyring fungerer etter hensikten
  • Interne revisjoner på HMS-systemer

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gjøre rede for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om en vurdering av forbedringspunktene som vi observerte.

Fristen for tilbakemelding er satt til 16. august 2019.