Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at CoPSAS sin styring av vedlikeholdet, inkludert egen oppfølging og pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Videre at arbeidet med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko identifiseres og følges opp. 

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Klassifisering
  • Barrierer
  • Vedlikeholdsprogram

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikeholdsstyring
  • Oppfølging og kontinuerlig forbedring
  • Evakueringsveier

Hva skjer nå?

Vi har bedt CoPSAS redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om tilbakemelding med en vurdering av forbedringspunktene som vi observerte.

Fristen for dette er satt til 27. februar 2019.