Mål

Målet var å føre tilsyn med at aktiviteten utføres i tråd med relevante krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Styrende dokumentasjon
  • Mangelfull samordning av beslutningskriterier for lasteoperasjoner på Alvheim
  • Risikovurdering

Hva skjer videre?

Aker BP har fått frist til 22. november 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.