Mål

Målet med tilsynet er å følge opp Statoil sin styring og oppfølging av:

  • Robust drift av bore- og brønnsystemer og det elektriske anlegget om bord
  • Barrierer med sikkerhetsstrategien for både tekniske, organisatoriske og operasjonelle barriereelementer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat 

Tilsynet påviste ett avvik på følgende område:

  • Verifisering av ytelseskrav for operasjonelle og organisatoriske barriereelementer for driftsoperatører.

Vi fant to forbedringspunkter på følgende områder:

  • Formålstjenlige risikoanalyser
  • Utforming av nødkraftsystem og avviksbehandling

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet ligg på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, 65 kilometer nordaust for Sleipner. Havdjupna i området er 110-120 meter. Johan Sverdrup blei påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I blei godkjent i 2015. Utbyggingsløysinga for første byggetrinn er eit feltsenter med fire spesialiserte innretningar; bustadkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerøyr. Produksjonen starta i 2019.

PUD for fase II blei godkjent i 2019. Utbyggingsløysninga består av ei prosessinnretning og fem havbotnrammer. Produksjon frå fase II starta i 2022.

Kjelde: norskpetroleum.no