I perioden 25. mai til 1. juni 2018 førte vi tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring på Gyda, hvor Repsol er operatør.

Mål 

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Repsol etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav knyttet til elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring.

Resultat 

Hovedinntrykket var på flere områder positivt. Repsol fremstod målrettet i arbeidet med problemstillinger innenfor tilsynets områder. Det kunne vises til flere robustgjøringstiltak de siste årene. Vi fikk videre et positivt inntrykk av selskapets ordning med rollen «ansvarshavende for de elektriske anleggene», og tilhørende delegeringer. Ansvar, rolle og myndighet knyttet til elektriske anlegg fremstod som tydelig definert.

Repsol er inne i en fase hvor Gyda-innretningen klargjøres for plugging av brønner og fjerning. Det ble registrert at selskapet aktivt arbeidet med utbedringer av boreanlegget.

Tilsynet avdekket alvorlig avvik knyttet til tennkildekontroll, se punkt 5.1.1. Som en følge av manglene ved tennkildeutkobling, og usikkerheten dette representerte for de instrumenterte sikkerhetssystemene, innførte Repsol umiddelbart kompenserende tiltak. Deriblant valgte selskapet å stenge ned produksjonen i påvente av videre undersøkelser og utbedringer. Det er vårt inntrykk at selskapet agerte på en positiv måte utfra avdekkede mangler.

Avvik og forbedringspunkt

I tilsynet identifiserte vi avvik knyttet til tennkildekontroll, elektriske installasjoner og arbeid i og drift av elektriske anlegg. Videre observerte vi forbedringspunkt knyttet til nødbelysning, brann- og gassdeteksjon, vedlikeholdsstyring og barrierestyring.

Vi har bedt Repsol innen 27. august 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om deres vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.