I perioden 29. januar til 2. februar 2018 førte vi tilsyn med Transocean og selskapets styring av beredskap og logistikk på den flyttbare boreinnretningen Transocean Spitsbergen.

Resultat

Tilsynet identifiserte flere brudd på regelverket innenfor fagområdene beredskap og logistikk.

Flere av avvikene gjelder forhold som er framkommet i tilsyn mot andre av Transoceans innretninger.

Avvik og forbedringspunkt

Tilsynet identifiserte syv avvik fra kravene i regelverket. Det ble videre identifisert fire forbedringspunkter. 

På bakgrunn av de funnene som ble gjort, har vi gitt Transocean pålegg. Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Hva skjer nå?

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes oss innen 23.3.2018. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.