Tilsynsaktiviteten fant sted i perioden 23. til 25. mai 2018 og var rettet mot Equinors oppfølging innenfor kran og løft, ISO - stillas/tilkomstteknikk.

Vi så blant annet på hvordan Equinor legger til rette for forsvarlig planlegging og gjennomføring av materialhåndtering, kran & løfteoperasjoner, stillas og arbeid i høyden i forkant av en stor revisjonsstans, og i pågående prosjekter.

Resultat

Vi gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ art.

Det ble identifisert tre avvik fra regelverket. Disse omfattet:

  • Mangelfull tilrettelegging for materialhåndtering
  • Manglende risikoanalyse og prosedyre for kritisk løfteoperasjon
  • Manglende forebyggende tiltak etter fare og ulykkessituasjoner

Pålegg

På bakgrunn av de avvikene vi har identifisert, har vi gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør § 11 om prinsipper for risikoreduksjon, styringsforskriften § 16 om generelle krav til analyser, § 17 om risikoanalyser og beredskapsanalyser, § 18 om analyse av arbeidsmiljøet, forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer § 11 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier, § 12 om løfteinnretninger, løfteredskap og utstyr for personellbefordring, § 23 om ergonomisk utforming og § 46 om tilrettelegging av arbeid, pålegges Equinor ASA å:

- systematisk gjennomgå og kartlegge alle systemer for materialhåndtering i forbindelse med kai nr.1, samt vurdere ivaretakelse av krav til forsvarlig materialhåndtering over denne kaien.

- utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.

Jamfør rapportens kapittel 5.1.1.

Frist for utarbeidelse av planen settes til 1.11.2018.

Frist for å gjennomføre korrigerende tiltak settes til dato for første utskipning av olje fra Johan Sverdrup. Ptil skal ha melding når de korrigerende tiltakene er implementert.