Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 20. februar – 5. mars 2018.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at operatørselskapet Gassco og teknisk tjenesteyter Statoil, ivaretar sikker drift av prosessanlegget på Draupner, inkludert tilhørende transportsystem.

Vi så blant annet på verifikasjon av styring av vedlikehold og hvordan barrierer blir ivaretatt i drift.
Ansvar og arbeidsdeling mellom Gassco og Statoil var også en del tilsynet.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik knyttet til prosessikring.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Brannbeskyttelse
  • Brudd ved brann
  • Svekkelser i anlegget
  • Kontroll og overvåkingssystem
  • Nitrogenspyling av fakkelsystem
  • Trykkavlastning

Gassco har fått frist til 1. juni 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Draupner

Innretningane Draupner S og Draupner E er ein del av røyrleidningsnettet for gasstransport på norsk sokkel.
Gassco er operatør, med Equinor som teknisk tenesteytar (TSP). Draupner S-innretninga vart satt i drift i april 1985, som ein del av Statpipe-systemet. Draupner E-innretninga vart installert i 1994 som ein del av Europipe I-røyrleidninga frå Sleipnerfeltet til Emden i Tyskland.