Bakgrunn og mål

Ptil førte i tiden 24.10 – 7.11.2016 tilsyn med Statoils håndtering av storulykkes- og arbeidsmiljørisiko på Snorre B. Tilsynet var rettet mot prosessintegritet, arbeidsmiljø, materialhåndtering, vedlikehold, samt boring og brønn. Denne tilsynsaktiviteten er en del av Ptils arbeid med å følge opp innretninger i senfase.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Oppfølging av arbeidsmiljøforhold
  • Operatørkabin for rørhåndteringskran

Videre ble det påvist et forbedringspunkt knyttet til bruk av prosessnedstengningsventiler som nødavstengningsventiler.

Statoil har fått frist til 1.2.2017 med å melde tilbake hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktet blir vurdert.