Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 13. til 15. mars 2017.

Mål

Tilsynsaktiviteten tok utgangspunkt i Statoils pågående effektiviseringsprosesser, som er under planlegging og gjennomføring på ulike nivå i organisasjonen. Målet med denne tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere hvordan disse prosessene sikrer at en robust beredskap er en del av totalrisikobildet i selskapet. Gjennom tilsynsaktiviteten hadde vi særlig fokus på at risiko vurderes enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at besluttede tiltak ivaretar beredskapen både på kort og lang sikt.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyyttet til:

  • Systematikk for oppfølging etter trening
  • Uforenelige beredskapsoppgaver

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Kommunikasjon av sikkerhetsstrategi
  • Redningsdrakter

Hva skjer videre?

Vi har bedt Statoil redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 19. mai 2017.