Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, er i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Vi ønsket i tillegg å vurdere prioritering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter og implementering av risikoreduserende tiltak.

Resultat

Vi identifiserte to avvik knyttet til:

  • Tekniske driftsdokumenter
  • Rutiner for utskifting av ståltau

Videre identifiserte vi seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • Gjennomføring av tiltak på arbeidsmiljøområdet
  • Vedlikeholdsprogram og opplæring
  • Tilstandsvurdering av dekksrister i gangveier
  • Konsekvens av verste brann (Worst Credible Process Fire)
  • Ressurser i forhold til planlagte aktiviteter

Statoil har fått frist til 27. oktober 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.