Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å undersøke hvordan Engie har vurdert risiko både enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at besluttede tiltak ivaretok hensynet til storulykkes- og arbeidsmiljørisiko både på kort og lang sikt.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til HMS-mål.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til beslutningsunderlag og analyser for overvåking av risiko under og etter endringsprosesser.

Engie har fått frist til 5. januar 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert