Mål

Målet med tilsynet var å verifisere etterlevelse av selskapet sine egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold vedrørende CoPSAS sin styring av logistikk og tilrettelegging for materialhåndtering, kran og løft, og arbeid i høyden på Eldfisk.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Stillas
  • Vernetjeneste

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Tekniske forhold
  • Dokumentasjon og sikkerhetsmerking
  • Eldfisk lokalt samarbeidsutvalg

CoPSAS har fått frist til 31. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.