Mål

Mål med tilsynet er å verifisere at samspillet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske barriereelement blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko blir redusert så langt som mulig. Dette innebærer at det er kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta. Videre hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete operasjonelle, organisatoriske eller tekniske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til barrierefunksjoner og bruk av MOB-drakter.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til trening av beredskapsorganisasjonen, vedlikeholdsprogram og trening og øvelser.

Songa offshore har fått frist til 11. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.