Mål 

Ptil førte i dagene 29.2 – 2.3.2016 tilsyn med Shells styring av arbeidsmiljø og sikkerhet ved planlegging og utførelse av ISO-arbeid (isolasjon, stillas og overflate), samt utførelse av kran- og løfteoperasjoner i forbindelse med det pågående utbyggingsprosjektet.

Innenfor arbeidsmiljø var tilsynet en oppfølging av tilsyn i 2014 og 2015 på dette området. Ett av målene med tilsynet var å følge opp hvordan observasjoner i tidligere tilsyn ble fulgt opp, spesielt med hensyn til styring av ISO-aktiviteter og arbeidstakermedvirkning.

Resultat

Tilsynet viste at Shell og entreprenørene som er involvert i prosjektet har rettet opp avvik og forbedringspunkter fra tidligere tilsyn, men at det fortsatt er forbedringspotensial når det gjelder involvering av arbeidstakernes representanter i de prosjektrelaterte aktivitetene, samt vernetjenestens tilgang til informasjon.

Det ble påvist ett avvik knyttet til oppfølging av innleide kraner.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppdatering av styrende dokumentasjon mht regelverkshenvisninger
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i utbyggingsprosjektet

Shell har fått frist til 5.4.2016 med å gjøre rede for hvordan avviket blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Nyhamna

Nyhamna gassbehandlingsanlegg ligg i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

 Anlegget blei bygt for å ta i mot og behandla gassen frå Ormen Lange-feltet i Norskehavet, men er no utvida til å ta i mot gass som kjem gjennom Polarled-røyrleidninga frå felta Aasta Hansteen, Dvalin og mulige framtidige feltutbyggingar lengre nord i Norskehavet.

Kjelde: norskpetroleum.no