Mål og bakgrunn

I tiden 27.–29.9.2016 førte Ptil tilsyn med Esso Norges (Esso) arbeid med å etterleve regelverkskrav til elektriske anlegg ved raffineriet på Slagentangen.Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møter, samtaler, dokumentgjennomgang, verifikasjoner og funksjonstesting i anlegget.

Resultat

Det ble påvist avvik knyttet til:

  • Tekniske forhold ved det elektriske anlegget
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Tennkildekontroll
  • Nødbelysning i fordelingsstasjoner
  • Vedlikehold av eksplosjonssikkert utstyr
  • Oljeoppsamlingsanlegg for transformatorer

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Varmekabelinstallasjoner
  • Testrutiner for sikkerhetsutstyr i tavlerom
  • Nødbelysning i eldre deler av prosessanlegget

Ptil har gitt Esso frist til 5.12.2016 for å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.