Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapsledelsen i Norge involverer seg i, tar stilling til og følger opp beslutningsunderlag for prioritering, planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter. Vi ønsket også å verifisere hvordan rettighetshaverne er involvert og hvordan relevante deler av organisasjonen og arbeidstakernes representanter er involvert.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til deltakelse i koordinerende/felles stedlig AMU.

ConocoPhillips har fått frist til 5.februar 2016 med å redegjøre for hvordan avvik vil bli håndtert.