Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Norske Shell (Shell) påser og legger til rette for forsvarlig planlegging og gjennomføring av stillasarbeid.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til

  • Kontroll av stillas
  • Opplæring
  • Påseplikten
  • Vernetjenesten

Det blei ikke identifisert noen forbedringspunkt.

Shell har fått frist til 7.8.2015 med å redegjøre for hvordan avvik vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.