Målet med tilsynet var å verifisere at Island offshore hadde etablert et styringssystem for arbeidsmiljø og beredskap, og at Statoil som operatør hadde fulgt opp sin påse-plikt på disse områdene.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • System for styring av arbeidsmiljø
  • System for styring av beredskap
  • Kjemikalier
  • Påseansvar

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Bruk av norsk språk
  • Arbeidstakermedvirkning

Statoil og Island Offshore har fått frist til 12.10.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.