Statfjordfeltet ligger i Tampenområdet i den nordlige delen av Nordsjøen. Statfjord A er en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning, og er den eldste av de tre integrerte innretningene på feltet. Den ble satt i produksjon i 1979.

Mål

Petroleumstilsynet førte tilsyn med Statfjord A-innretningen i tiden 19.-22.8.2014. I tillegg ble det holdt møter i Statoils lokaler på Forus 28. og 29.8.2014. Temaet for tilsynet var elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet. 

Tilsynet var forankret i Ptils hovedprioritering for 2014 om barrierer. Formålet med tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med at Statoils styring og oppfølging på Statfjord A er i henhold til selskapets egne og myndighetenes krav. Tilsynet omfattet også å se til at rammene som organisasjonen og det operative personellet arbeider innenfor, gir rom for å ivareta kravene.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til:

  • Aktiviteter som svekker sikkerhetssystem
  • Klassifiserte områder uten gassdeteksjon
  • Bruk av norsk språk

Det ble videre påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Forutsetninger i risikoanalysen
  • Merking av utstyr
  • Isolerende matter foran elektriske tavler
  • Brannisolering
  • Vedlikehold av deluge-anlegg

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.