Norske Shell har søkt Ptil om samtykke til fjerning og disponering av strukturar på havbotn på Gaupefeltet. 

Vi har no gitt selskapet samtykke til dette. 

Samtykke til disponering

Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Produksjonen frå Gaupe opphøyrde i 2018. Ifylgje disponeringsvedtaket skal disponering av feltet være fullført innan utgangen av 2026.