DNO Norge AS har søkt Ptil om samtykke til permanent fjerning og disponering av havbotnsinnretninga Oselvar. Vi har no gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykke til disponering

Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Oselvar

Oselvarfeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 21 kilometer sørvest for Ula. Havdjupna i området er 70 meter. Oselvar blei påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2009. Utbyggingskonseptet er ei botnramme med tre horisontale produksjonsbrønnar kopla til Ula. Produksjonen starta i 2012.

Produksjonen blei avslutta i 2018. Ifølge vedtaket om disponering skal fjerninga være ferdig i slutten av 2022.

Kjelde: norskpetroleum.no