Repsol har søkt Ptil om samtykke til fjerning og disponering av innretninga på Gydafeltet. Vi har no gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykke til disponering

Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Gyda

Gydafeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, mellom Ula og Ekofisk. Havdjupna er 66 meter. Gyda blei påvist i 1980, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1987. Feltet er bygt ut med ei kombinert bore-, bustad- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen starta i 1990 og vart avslutta i 2020. Permanent plugging av brønnar pågår. Ifølge disponeringsvedtaket skal innretningen være fjerna innan 2023.

 

Kjelde: norskpetroleum.no