Lundin har søkt Ptil om samtykke til disponering av havbunnsinnretninger på Brynhild-feltet. Vi har nå gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykket, jf. styringsforskriften § 25(4) e), gis på bakgrunn av dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med søknaden og med de forutsetninger og forpliktelser dette representerer.

Samtykke til disponering

Petroleumsloven forplikter rettighetshaver å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.