Samtykke for drift av Delta L går ut 31. desember 2021. For å kunne utvinna dei resterande reservane i feltet, har operatøren Equinor, søkt om samtykke til forlenga levetid for undervassanlegget på feltet. 

Vi har no gitt samtykke til bruk av undervassanlegget på Delta L-feltet fram til 31. Desember 2034. 

Feltet er knytt opp til Oseberg Feltsenter og er bygd ut med to brønnrammer på havbotn med plass til totalt åtte brønnar. 

Samtykke omfattar eksisterande brønnar, undervassbrønnrammar, røyrleidningsystem og stigerøyr til Oseberg. 

Hva er levetidsforlengelse?

Ny teknologi, nye driftsmetoder og tiltak som gjør det mulig å få opp mer olje og gass enn det som opprinnelig var planen, gjør at rettighetshaverne ofte ønsker å bruke de gamle innretningene også etter at de har nådd aldersgrensen.

Å bruke de gamle innretningene ut over designlevetiden vil i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk fornuftig. Samtidig er det ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.