Stril Mariner fungerer i dag som dedikert beredskapsfartøy for Ula og Tambar, med både beredskapsoppgåver og operative oppgåver.

Aker BP jobbar med å effektivisere fartøylogistikken på sørfelta, og vil i samband med dette fjerne Stril Mariner frå Ulafeltet.

Kompenserande tiltak vil bli sett i verk for å sikre at beredskapen  blir oppretthaldt og at dei operasjonelle oppgåvene blir dekka av andre løysingar. 

Ula

Ulafeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdjupna i området er 70 meter. Ula blei påvist i 1976, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1980. Feltet er bygt ut med tre innretningar for produksjon, boring og innkvartering, som er knytt saman med bruer. Produksjonen starta i 1986.

Kjelde: norskpetroleum.no