Vår Energi har søkt om samtykke og fjerning til disponering av Jotun B-innretningen. Vi har nå gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykket, jfr. styringsforskriften § 25 (4) bokstav e, gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med søknaden og med de forutsetninger og forpliktelser dette representerer.

Se også brev fra Ptil til Vår Energi under.

Samtykke til disponering

Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.