Vedtak

West Linus og relevante deler av North Atlantic Management As organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Foto av West Linus
Foto: Seadrill

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at North Atlantic Management As sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden West Linus gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapportene ligger vedlagt):

  • Arbeidsmiljø
  • Logistikk
  • Teknisk sikkerhet, boresystemer og beredskap