Songa Dee er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av type "Mitsubishi MD-602". Den ble ferdigstilt i 1984 og har tidligere hatt SUT under navnet Stena Dee (lenkeboks). Den ble da eid og operert av Stena Drilling Ltd i Aberdeen.

Foto av Songa Dee
Foto: Songa Offshore

Nå blir innretningen eid og operert av Songa Management AS i Stavanger.

Vedtak

Songa Dee og relevante deler av Songa Management AS sin organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Songa Management AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.