Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Rowan Viking innenfor regelverkets rammer.

Foto av Rowan Viking
Foto: Rowan Norway

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Norway Limited sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Rowan Viking gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

  • Konstruksjonssikkerhet
  • Boring og Brønnteknologi og Logistikk
  • Teknisk sikkerhet, vedlikehold, beredskap og helikopterdekk (med
  • bistand fra Luftfartstilsynet)
  • Helsemessige forhold (med bistand fra Fylkesmannen i Rogaland, helse og sosialavdelingen)