Foto av Noble Lloyd Noble
Noble Drilling Norway AS fikk 17.09.21 samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Noble Lloyd Noble Foto: Noble Corporation

17. september 2021 fikk Noble Drilling Norway AS (Noble Drilling) samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil for den flyttbare innretningen Noble Lloyd Noble.

Samsvarsuttalelsen innebærer at Noble Lloyd Noble og relevante deler av Noble Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Noble Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem oppfyller regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i vedtaket vårt blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med vår behandling av SUT-søknaden har vi gjennomført tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (se rapporter under relatert innhold):

  • Arbeidsmiljø
  • Vedlikeholdsstyring
  • Boring og brønn
  • Elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet
  • Konstruksjonssikkerhet og maritime systemer
  • Beredskap, helikopterdekk og drikkevann
  • Logistikk
  • Organisasjon og styringssystem
  • Oppfølgingstilsyn