Haven er en oppjekkbar innretning, levert i 2010 av Drydocks World, Graha Shipyard i Indonesia.

Haven har 447 enkeltlugarer og er den for tiden største oppjekkbare boliginnretningen som opererer i Nordsjøen. Innretningen skal i en treårsperiode brukes på Ekofisk.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen Haven innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at OSM sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.