Equinor stengte 11. mars 2019 ned landanlegget Hammerfest LNG for å utbedre svakheter ved flere sikkerhetsventiler ved anlegget. Til sammen 190 ventiler hadde manglende varmekabler og isolasjon. Equinor vurderte samlet sett situasjonen på anlegget som så alvorlig og usikker at det var nødvendig å iverksette nedstengning og reparasjon.

Tilstanden til disse ventilene er identifisert i tidligere gjennomganger foretatt av Equinor uten at svakhetene har blitt korrigert.

Ptil besluttet å iverksette gransking av hendelsen og identifiserte flere regelbrudd.

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Ledelsens oppfølging av sikkerheten på Hammerfest LNG
  • Mangler ved risikovurdering av funn
  • Mangelfull korrigering etter hydratfunn i PSV
  • Mangler ved registrering av HMS-hendelser

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til manglende kapasitet i organisasjonen.

På bakgrunn av våre observasjoner varsler vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. rammeforskriften § 10 om forsvarlig virksomhet og styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 21 om oppfølging første og andre ledd pålegger vi Equinor å gjennomgå egen styring av sikkerheten på HLNG, og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at dere er i stand til å:

- identifisere barrierer som er svekket eller ute av funksjon,

- vurdere kombinasjonen av svekkede barrierer,

- sikre at nødvendige kompenserende tiltak blir implementert,

- utbedre barrierer som er ute av funksjon eller svekket,

jf. rapportens kapittel 12.1.1

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.12.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. Effekten av tiltakene skal verifiseres.

Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende i løpet av 12.7.2019.