Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Seadrill - West Phoenix - Gransking av brann

Vi har sluttført granskingen av brannen i slamlaboratoriet på West Phoenix 5. november 2018. Granskingen har påvist flere brudd på regelverket.

Publisert: 4. mars 2019
  • Elektriske anlegg
  • Beredskap

Den 5.11.2018 oppstod det brann på den flyttbare boreinnretningen West Phoenix. Innretningen drives av Seadrill Management (Seadrill), og var da hendelsen skjedde i gang med leteboring av brønn 6406/2-9 S i Norskehavet med Equinor som operatør. 

Det var 117 personer om bord da hendelsen skjedde.

Petroleumstilsynet (Ptil) besluttet 7. november 2018 å granske hendelsen. Vi har også gitt faglig bistand til politiet i forbindelse med deres etterforsking av brannen. 

Hendelsen

Brannen oppstod i forbindelse med testing av borevæske (boreslam) i en retorte i slamlaboratoriet.

En retorte er et elektrisk apparat som brukes til å måle og overvåke mengden av vann, olje og fast stoff i borevæsken. Under boring brukes retorten vanligvis flere ganger hver dag for å ha kontroll med egenvekt og innholdet av faste stoffer og vann i væsken.

Retorten var i bruk da brannen startet. Det var ingen personer til stede i laboratoriet, men røykalarmen ble aktivert klokken 14.48 og like etter kunne personell bekrefte at det var flammer i rommet. Kl. 14.52 ble generell alarm aktivert og alt personell mønstret. Kontroll på personell om bord (POB) var bekreftet kl. 14.59.

Brannlaget var på plass kl. 14.59. Det ble først brukt pulver og deretter vann. På grunn av sterk varme var det ikke mulig å gå inn i rommet. Brannen ble derfor bekjempet gjennom døråpningen. Brannen ble bekreftet slukket kl. 15.10.

Faktisk konsekvens

Konsekvensen av hendelsen var materielle skader i slamlaboratoriet og stans i boringen i fem dager.

Ingen personer ble skadet under hendelsen.

Potensiell konsekvens

Slamlaboratoriet var ikke regnet som et område med stor sannsynlighet for brann, og veggene var av brannklasse A0. Dersom brannen ikke hadde blitt slukket raskt, hadde spredning vært sannsynlig på grunn av oppbevaring og bruk av brennbare materialer i rommet. Brannskade av kabler som gikk gjennom slamlaboratoriet og/eller spredning til sement kontrollrom ville medført lengre opphold i boreoperasjonen og betydelig større materielle skader. Spredning av brannen kunne også medført røykspredning til større områder på innretningen.

Årsaker

Brannstedet viste at brannen startet i avtrekksskapet der retorten var plassert. Retorten og skjøteledningen som var brukt i avtrekksskapet, ble tatt med til land av politiet for nærmere tekniske undersøkelser.

Etter undersøkelser hos Kripos er det konkludert med at brannen sannsynligvis er forårsaket av en serielysbue i skjøteledningen som ble benyttet. Lysbuen har utviklet høy temperatur og således antent brennbart materiale i nærheten. Lysbuen har etter all sannsynlighet oppstått som følge av isolasjonssvikt ved en mekanisk skade.

I avtrekksskapet ble det oppbevart kjemikalier som var i bruk til testing av boreslam. Designtegninger viser at avtrekksskapet skal være av rustfritt stål, men brannskadene viser at avtrekkskapet var kledd innvendig med brennbare plater. Kjemikaliene og de brennbare platene på innsiden av avtrekkskabinettet bidro til at brannen raskt eskalerte. 

Avvik og forbedringspunkt

I vår gransking har vi observert flere brudd på regelverket og forhold med potensiale for forbedringer.

Det er registrert tre avvik fra regelverket. Disse omfatter:

  • Bruk av skjøteledninger ved 16A kurs/vern
  • Retorte
  • Konstruksjon av avtrekkskabinett

Det er registrert fire forbedringspunkt. Disse omfatter:

Løst 3.-partsutstyr som tas om bord

  • Kontroll av skjøteledninger
  • Oppbevaring av brennbart materiale i slamlaboratoriet
  • Vedlikehold av retorter

Vi mottok tidlig i granskingen informasjon fra politiet om resultatet av den tekniske undersøkelsen. Denne viste at et brudd på skjøteledningen var sannsynlig årsak til brannen.

Dette videreformidlet vi til selskapene, slik at de kunne sette i verk nødvendige tiltak.

Hva skjer videre?

Vår gransking er nå avsluttet.

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om selskapets vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Frist for tilbakemelding er satt til 29. mars 2019.

Bruk av skjøteledninger ved 16A kurs/vern

Beskrivelse

Skjøteledningen som ble brukt i slamlaboratoriet var ikke dimensjonert og tilstrekkelig robust for å unngå høy temperatur eller lysbue.

Begrunnelse

Skjøteledningen som ble benyttet var 3m lang og hadde et ledertverrsnitt på 1,0 mm2. Normkravet er minimum 1,5 mm2 Cu for slik skjøteledning.

NEK 400:2018 avsnitt 524.1 «Basert på NEK EN 60799 bør minste ledertverrsnitt for skjøteledning som skal kunne tilkobles stikkontakter med merkestrøm maksimalt 16A, være minst 1,5 mm2 Cu. For skjøteledninger kortere enn 2 m kan minste ledertverrsnittet være 1 mm2 Cu.»

Hjemmel

Retorte

Beskrivelse

Manglende utkoblingsinnretning for å unngå overoppheting av retorten.

Begrunnelse

Varmeelementene i retorten har kapasitet på 700 Watt og styres av termostat. Det var ikke montert termisk sikring eller annen utkoblingsinnretning i retorten for å hindre overoppheting ved svikt i termostaten.

Hjemmel

Konstruksjon av avtrekkskabinett

Beskrivelse

Det var benyttet overflatematerialer i avtrekkskabinett som var brennbare og det var ikke tilrettelagt med eget strømuttak inne i kabinettet.

Begrunnelse

Tegning av avtrekkskabinett viste at dette skulle lages av plater i rustfritt stål. Dette var ikke benyttet ved bygging av kabinettet. Kabinettet var innvendig kledd med brennbare fiberplater.

Det var ikke installert eget strømuttak inne i kabinettet for å unngå bruk av skjøteledning gjennom åpningen under luken

Hjemmel

Løst 3. parts utstyr som tas ombord

Beskrivelse

Løst 3. parts utstyr som tas om bord på innretningen var ikke gjenstand for kontroll av skader før det tas i bruk.

Begrunnelse

Alle 3. parts kontainere og større utstyrsenheter var gjenstand for mottakskontroll på innretningen før utstyret ble koblet opp til innretningens faste systemer. Dette ble dokumentert med egne sjekklister. Løst 3. parts utstyr som tas om bord var ikke gjenstand for tilsvarende kontroll. Dette gjelder eksempelvis retorter og annet løst utstyr som ble benyttet i slamlaboratoriet.

Hjemmel

Kontroll av skjøteledninger

Beskrivelse

Det var ikke etablert rutiner for kontroll av den aktuelle typen skjøteledning som ble benyttet.

Begrunnelse

Hverken i forbindelse med utlevering eller under bruk var det etablert rutiner for å følge opp om skjøteledninger, av den typen som var benyttet i slamlaboratoriet, var skadet eller ble brukt på rett måte.

Hjemmel

Oppbevaring av brennbart materiale i slamlaboratoriet

Beskrivelse

Uforsiktig lagring av brannfarlig utstyr og materiell

Begrunnelse

Vi ble informert om at kjemikalier og brennbare væsker ble oppbevart i avtrekkskabinettet, eksempelvis ble Dowanol (300 ml) oppbevart i kabinettet under brannen. Det var ikke installert eget skap i slamlaboratoriet for oppbevaring av kjemikalier og brennbare stoffer. I rommet ble det også oppbevart emballasje og annet brennbart materiale.

Hjemmel

Vedlikehold av retorter

Beskrivelse

Det ble ikke foretatt registrering av feil på utstyr ved kalibrering og vedlikehold

Begrunnelse

Retorten som ble benyttet på West Phoenix var kalibrert på land i august 2018. Vi fikk opplyst at denne typen utstyr ikke krevde justeringer, testing eller vedlikehold under bruk offshore. Dersom den ikke virket ble den erstattet og sendt til land for vedlikehold og reparasjon. Under vedlikeholdet på land ble det ikke foretatt registreringer av eventuelle feil på utstyret. Feilrater og historikk på eksempelvis varmeelementer var derfor ikke sporbar.

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77