Kollisjonen mellom forsyningsfartøyet «Sjoborg» og Statfjord A skjedde i forbindelse med lasting/lossing 7. juni 2019.

Mens «Sjoborg» lå ved Statfjord A mistet fartøyet motorkraften til to av tre baugthrustere. «Sjoborg» drev da vekk fra posisjonen sin og kolliderte med Statfjord A.

Equinor Energy (Equinor) er operatør for Statfjordfeltet. «Sjoborg» er eid og drevet av Skansi Offshore.

Faktisk og potensiell konsekvens

En av mannskapet om bord på «Sjoborg» ble truffet i ansiktet av en dieselslange. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne denne hendelsen hatt mulig fatalt utfall.

«Sjoborg» fikk store skader på mast og utstyr over styrehus og inntrykking av skrogets aktre styrbord side.

Statfjord A fikk skader på livbåtstasjon.

Det var 276 personer om bord på Statfjord A da hendelsen skjedde. På grunn skadene på livbåtstasjonen, og dermed redusert livbåtkapasitet, ble 218 personer evakuert med helikopter til andre innretninger i området. 58 personer ble værende igjen om bord.

Omfanget av materielle skader kunne blitt større dersom det hadde tatt lenger tid å få tilstrekkelig kontroll til å flytte «Sjoborg» bort fra Statfjord A.

Andre værforhold kunne blant annet gjort flyttingen mer krevende.

Direkte og bakenforliggende årsaker

De direkte utløsende årsakene til hendelsen var avdrift som følge av manglende thrusterkraft og at laste-/losseoperasjonen foregikk på lo side (værsiden).

Det var flere bakenforliggende årsaker som ledet til manglende thrusterkraft. Dette kan relateres til svikt eller feilmontert utstyrskomponent, forstyrrelser fra defekt komponent som førte til nettverksfeil i blackout sikkerhetssystem («nettstorm»), bortfall av nettfrekvensmåling på hovedtavle, at lastreduksjonsmodus ble aktivert og samtlige thrustere ble begrenset til 10-15 prosent av maksimal effekt, avvik mellom dynamisk posisjonering-ordre og tilbakemelding på samtlige thrustere (RPM) og automatisk stopp av thruster 1 og 3.

Avvik og forbedringspunkt

Granskingen har ikke identifisert brudd på regelverket, men vi har observert forbedringspunkt innenfor to områder. Dette gjelder etterlevelse av aktivitetsspesifikke operasjonsretningslinjer og håndteringen av bulkslanger.

Hva skjer nå?

Vår gransking er nå avsluttet.

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Equinor har på grunnlag av sin egen gransking anbefalt tre tiltakspakker for læring, som skal bidra til å øke fokus på DP-systemintegrasjonsrollen, gi forbedret kvalitet i DP-systemintegrasjon og sørge for erfaringer fra evakuering og forflytning.

Vi har bedt Equinor sende oss en plan som tidfester gjennomføring av de anbefalte tiltakene og som beskriver hvordan tiltakene skal gjennomføres i aktuelle deler av selskapet.

Equinor har fått frist til 13. desember 2019 med å gi oss tilbakemelding på disse punktene.

Statfjord

Statfjordfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen på grensa mellom norsk og britisk sektor. Havdjupna i området er 150 meter. Statfjord blei påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1976. Feltet er bygt ut med tre fullt integrerte betonginnretningar: Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C.

Statfjord A, som er plassert sentralt på feltet, kom i produksjon i 1979. Statfjord B i den sørlege delen av feltet kom i produksjon i 1982, mens Statfjord C i den nordlege delen kom i produksjon i 1985. 

Kjelde: norskpetroleum.no