Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Equinor - Hammerfest LNG - Gransking av LNG-lekkasje

Vi har sluttført granskingen av LNG-lekkasjen på Equinors anlegg Hammerfest LNG på Melkøya 17. juni 2018. Granskingen identifiserte flere brudd på regelverket.

Publisert: 13. desember 2018
 • Prosessikkerhet

I forbindelse med fylling til tankbil oppstod det den 17. juni 2018 en LNG-lekkasje på Equinors anlegg Hammerfest LNG på Melkøya. Ptil besluttet 18. juni 2018 å granske hendelsen. 

LNG-lekkasjen oppstod som direkte følge av at en ventil til kaldfakkellinje på tankbil fra Barents Naturgass (BNG) ble stående i åpen posisjon ved avslutting av tanking i bilfyllestasjonen på anlegget.

Vi har i vår gransking konsentrert oss om Equinors håndtering av hendelsen.

Faktisk konsekvens

Den faktiske konsekvensen av hendelsen var lekkasje av LNG til omgivelsene. Volumet av lekkasjen er estimert til cirka 996 kilo, med en initiell rate på 0,06 kilo/sekund. Vurderingen er at utslippet hadde små miljømessige konsekvenser. Hendelsen medførte ingen materielle skader eller produksjonsnedstenging.

Potensielle konsekvenser

En gass- og spredningsanalyse viser at lekkasjen fra tankbilen under marginalt endrede omstendigheter kunne blitt antent. Ved en eventuell antennelse kunne sjåføren av tankbilen fått en tredjegradsforbrenning i løpet av 2-3 sekunder.

Årsaker til hendelsen

Granskingen har vist at den direkte årsaken til hendelsen var at en ventil ikke ble stengt under verifisering av væskenivået i tankbilen.

Bakenforliggende årsaker er knyttet til metode for å hindre overfylling av tankbil.

Avvik og forbedringspunkt

Vår gransking har påvist to avvik. Disse omfatter:

 • Manglende kjennskap til og oppdatering av driftsdokumentasjon
 • Svakheter ved utforming av anlegg for overfyllingsvern og mangler ved tennkildekontroll

Videre har vi identifisert tre forbedringspunkt. Disse omfatter:

 • Manglende oppfølging av BNG
 • Uklart hvem som skal evakuere ved fabrikkalarm
 • Klokke i beredskapsrom hadde feil tidsanvisning

Hva skjer videre?

Vår gransking er nå sluttført. Granskingsrapporten er oversendt til Equinor, og vi har bedt dem redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Selskapet har fått frist til 24. januar 2019 med å gi oss tilbakemelding.

Manglende kjennskap til og oppdatering av driftsdokumentasjon

Beskrivelse

Relevante teknisk underlag for å håndtere hendelsen var ikke tilgjengelig eller tilstrekkelig detaljert. Sikkerhetsfunksjoner var ikke kjent av personellet.

Begrunnelse

Under drift skal tekniske driftsdokumenter være oppdaterte, tilgjengelige og kjent av driftspersonellet. I forbindelse med denne hendelsen kom det fram at:

 • Det var en usikkerhet knyttet til konsekvensen av å initiere ESD
 • Informasjon om sikkerhetssystem på tankbilen ikke var tilgjengelig og funksjonene var heller ikke kjent
 • Retningslinje for håndtering av hydrokarbonlekkasjer inneholder ikke informasjon om automatisk initierte aksjoner ved gassdeteksjon
 • Informasjon om overtrykkssikring av LNG Supply Vessel med tilhørende system var ikke kjent og dokumentasjonen var vanskelig å tolke
 • Cause&Effect diagram viste ikke aksjoner knyttet til bekreftet gassalarm

Hjemmel

Svakheter ved utforming av anlegg for overfyllingsvern og mangler ved tennkildekontroll

Beskrivelse

Anlegget for overfyllingsvern er utformet slik at en enkelt feilhandling kan gi uakseptable konsekvenser og det var mangler ved tennkildekontroll.

Begrunnelse

Med referanse til Equinors granskingsrapport så er det beskrevet at enkelte av bilene som fyller på fyllestasjonen er utformet slik at hovedstrømbryter på bil ikke kan være slått helt av da tenningen må stå på 1 for å gi styrestrøm til tankvogn. Granskingsrapporten konkluderer med at denne løsningen ikke er tillatt på Hammerfest LNG, da løsningen potensielt kan utgjøre en tennkilde.

Valgt løsning for overfyllingsvern er lite robust med hensyn på eventuelle feilhandlinger, og mulighet for å korrigere en feilhandling.

I denne hendelsen ser vi en kombinasjon av:

 • Manglende oppfølging av forutsetninger for biler som har tilgang til anlegget (bil skal ikke være tennkilde)
 • Forutsetning om at bilen skal være helt avslått er ikke tydelig kommunisert i prosedyrer for fylling
 • Manuelt system for sjekk av overfylling har en utforming som gjør det vanskelig å oppdage feil samtidig som en enkelt feil kan resultere i langvarig lekkas

Hjemmel

Manglende oppfølging av BNG

Beskrivelse

Equinor har ikke fulgt opp at Barents Naturgass møter de avtalefestede kravene til materiell og kompetanse

Begrunnelse

«Service Agreement» som er inngått mellom Equinor og BNG gir Equinor mulighet til å følge opp at BNG møter både de tekniske kravene til materiell og kompetanse til sjåførene. Under intervjuene kom det fram at Hammerfest LNG ikke har foretatt slik oppfølging utover

Hjemmel

Uklart hvem som skal evakuere ved fabrikkalarm

Beskrivelse

Det var uklart for personell som satt i vaktbu ved sørporten om de skulle evakuere når fabrikkalarm ble kjørt

Begrunnelse

Under intervjuene kom det fram at personell som satt i vaktbu ved sørporten, like utenfor gjerdet, var usikre på om de skulle evakuere da fabrikkalarmen ble kjørt. Vaktbuen er plassert like utenfor gjerdet, relativt nært lekkasjestedet og i horisontal drivbane for gassen.

Personellet tok kontakt med 1. linje beredskap etter fabrikkalarmen for å avklare hvorvidt de skulle evakuere.

Hjemmel

Klokke i beredskapsrom hadde feil tidsanvisning

Beskrivelse

Klokke som viser korrekt tid vil bidra til bedre registrering og gransking av håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Begrunnelse

Den ansvarlige skal sikre at inntrufne fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre eller har medført akutt forurensning eller annen skade, blir registrert og undersøkt for å hindre gjentagelse. Situasjoner som opptrer hyppig eller har stor faktisk konsekvens, skal granskes. Slik gransking bør blant annet klargjøre det faktiske forløpet. For å klargjøre det faktiske forløpet er det normalt viktig å utarbeide en så god som mulig tidslinje for hendelsen. Når klokken på veggen i beredskapsrommet var 10 minutter feil, vil dette bidra forvirring og unødvendige diskusjoner når tidslinjen skal utarbeides.

 

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77