Den 16. oktober 2016 oppsto det brann i utstyrsskaftet på Statfjord A-innretningen.

Hendelsen skjedde under lossing av olje fra lagercellene på Statfjord A til lasteskip. Et utmattingsbrudd i en aksling i effektbryteren som skulle bryte strømmen til motoren til en av lastepumpene, medførte at pumpen fortsatte å gå.

Informasjonen på skjermer i kontrollrommet tydet på at pumpen hadde stoppet. I 51 minutter ble det derfor pumpet råolje mot stengt ventil, og temperaturen i råoljen steg fra 33°C til 344°C.

Den høye temperaturen, kombinert med kraftig vibrasjon på pumpen, medførte at råolje lekket ut ved pumpetetningene og antente. I tillegg har det vært fyr i råolje som har lekket ut inne i en isolasjonskasse tilknyttet tetningsoljesystemet.

Brannen var begrenset av mengden olje som lekket ut.

Brannen ble først detektert av en flammedetektor på lastepumpedekk, og ble etter hvert slokket ved bruk av overrislingsanlegget i rommet.

Faktisk konsekvens

Faktisk konsekvens var en antent hydrokarbonlekkasje med en varierende, men begrenset lekkasjerate.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Potensiell konsekvens

Brannens størrelse var begrenset av lekkasjeraten. 

Vi har vurdert det slik at brannen ikke ville ha eskalert selv ved en langvarig lekkasje, gitt at brannvannssystemet fungerte.

Hendelsen hadde ikke storulykkepotensial.

Resultat

Vi har i denne granskingen identifisert tre avvik og fire forbedringspunkt.

Avvikene omfatter undersøkelse og forbedringstiltak etter tidligere hendelse, vedlikehold av avstengingsventiler og blokkering av sikkerhetssystemer.

Forbedringspunktene er knyttet til alarmtekster, rollekonflikt i beredskapsorganisasjon, kompetanse og opplæring og generell alarm og etablering av beredskapsorganisasjon.

Vi har bedt operatørselskapet Statoil redegjøre for hvordan avvikene bli håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktene som er identifisert.