I forbindelsen med en brønnvask i ferdigstilling av en boreoperasjon på Visund oppsto det den 16. mars 2016 en brønnkontrollhendelse med innstrømning fra reservoar (brønnspark). Statoil antok i forkant av hendelsen at barrierer i form av blant annet sementert 7" liner var verifisert. Kort tid etter at vaskeprosessen var fullført og brønnen var fylt med sjøvann, ble borestrengen heist opp og det ble observert volumøkning. Brønnen ble stengt inne med ventil i BOP. Det ble observert trykk i brønnen som til slutt stabiliserte seg på 84 bar.

I forberedelsen til å drepe brønnen ble det oppdaget at begge Kelly-cock ventilene under Top-drive hadde forkilt seg, den ene i stengt posisjon og tillot dermed ikke bruk av normale drepeprosedyrer. Alternative drepemetoder ble vurdert samtidig som man forsøkte å operere ventilene.

Faktisk konsekvens

Anlegget ble trykkavlastet og produksjonen på Visund ble stengt ned. Det ble ikke registrert skade på personell, materiell eller utslipp til det ytre miljø som følge av innstrømningen i brønnen.

Potensiell konsekvens

Det som gjør denne hendelsen spesiell er at normale brønnkontrollmetoder for å drepe brønnen ble forhindret av en forkilt ventil under Top-drive, samt at en opprinnelig hadde en antatt verifisert barriere i form av bekreftet Inflow-test. Ved ubetydelig endrede omstendigheter hadde brønnsparket potensielt kunne ført til en komplisert og langvarig drepeoperasjon med mulighet for en eskalering av risiko.

Avvik

Granskingen har identifisert avvik knyttet til utforming av brønnbarrierer, verifisering av brønnbarrierer, klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr, vedlikeholdsprogram for Kelly-cock ventiler og konfigurasjon av havbunns-BOP.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til brønnbarrierer, risikoregisteret i DOP-dokumenter og trening og øvelser.

Statoil har fått frist til 18.8.2016 for å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Visundfeltet

Olje- og gassfeltet Visund, i blokk 34/8 og 34/7, ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaksfeltet i Tampen-området. Oljeproduksjonen startet i 1999 og gassproduksjonen i 2005. Feltet er bygget ut med den halvt nedsenkbar bore-, prosesserings- og boligplattformen (FPDU) Visund A, på et vanndyp varierende fra 270 – 380 meter i vest-skråningen av Norskerenna. Senere er feltet bygget ut med ytterligere brønner fra brønnrammer på havbunnen, henholdsvis kalt Visund Sør og Visund Nord. Brønnene på hovedfeltet og brønnene fra Visund Nord er knyttet til Visund A plattformen med fleksible stigerør. Statoil er operatør for Visund.