Brønnene på Oseberg Feltsenter begynte omkring år 2000 å produsere sand. Brønnene testes mot testseparator for å finne akseptabel produksjonsrate i forhold til sandproduksjon. I brønntestingen produseres det derfor sand inn i systemet.

Testmanifoldens trykkavlastingslinje er ugunstig med tanke på sandproduksjon:

- linjens tilkobling til manifolden gjør at sand kan akkumuleres i linjen
- det er installert et 90° bend direkte i nedstrømslinjens strupeskive

Dette gjør at sanden, som rives med i gass-strømmen, treffer bendets yttervegg i svært stor hastighet. Det resulterte i sanderosjon og ble til slutt erodert hull i forbindelse med trykkavlastningen den 17.06.13.

Hovedgrunnen til at dette fikk utvikle seg over tid og til slutt resulterte i gasslekkasje, var at det ikke var gjennomført en tilstrekkelig gjennomgang av anlegget for å verifisere at det kunne håndtere sandproduksjon.

Avvik

Granskingen avdekket fem avvik knyttet til:

  • overtrykkssikring av testmanifold
  • risikovurdering i forbindelse med bruk av utjevnings- og trykkavlastingssystemet til gassinjeksjon
  • arbeidsprosesser for drift av brønner og prosessanlegg
  • inspeksjonsprogrammet
  • design for å håndtere sandproduksjon

Pålegg

Gjennom granskningen er det avdekket at sentrale arbeidsprosesser for drift av Oseberg Feltsenter er mangelfulle. Flere aktiviteter gjøres under normal drift og har pågått i flere år uten at arbeidsprosesser er risikovurdert, oppdatert eller utarbeidet.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen har Ptil gitt Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 8 om interne krav, § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og § 13 om arbeidsprosesser samt aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, § 27 om kritiske aktiviteter og § 30 om sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter pålegges Statoil å:

gjennomgå, risikovurdere og oppdatere arbeidsprosesser for drift av brønnene og prosessanlegget på Oseberg Feltsenter,jf. rapportens kapittel 6.1.2 og 6.1.3.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.3.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.